Thứ Hai, 27 Tháng Năm, 2024
TagsJustin Sun

Justin Sun

Justin Sun lại chơi dơ khi restaking trên Swell L2 để tranh ăn airdrop

Justin Sun đang đóng góp 46,6% tổng số tài sản được gửi vào giao thức liquid restaking Swell L2.

ĐỌC NHIỀU