Diablo II: Toàn bộ công thức ghép đồ Runewords

Đồ Runewords là một loại trang bị rất mạnh ở cùng cấp độ trong Diablo II, nhưng bạn đã biết công thức ghép ra chúng?

Runewords là gì?

Cũng như đồ vàng, đồ xanh hay đồ trắng, Runewords là một loại đồ trong Diablo II. Tuy nhiên đồ này không thể đánh rớt ra từ quái mà phải ghép bằng cách đặt các viên rune vào trong các món đồ có lỗ.

Quy tắc về lỗ: Runewords chỉ được kích hoạt khi khảm đúng số rune vào đúng số lỗ theo đúng thứ tự. Nghĩa là đồ có 4 lỗ thì không thể khảm được loại Runewords 3 lỗ.

Quy tắc về đồ: tùy từng loại Runewords mà sẽ có yêu cầu cụ thể về đồ như kiếm, khiên, áo, mũ… Ngoài ra, Runewords chỉ được kích hoạt với đồ xám (Non-Magical Items) chất lượng Normal, Exceptional, Elite, Low Quality, Superior hoặc Ethereal.

Quy tắc về thứ tự: thứ tự của rune khảm vào trong đồ phải chính xác từ trái qua phải theo bảng dưới đây.

(mẹo tìm kiếm: sử dụng Ctrl+F và gõ tên trang bị hoặc level để tìm Runewords phù hợp với tình trạng nhân vật của bạn hiện tại)

Tên RunewordChỉ số cộng thêm
Ancient’s Pledge
Ral + Ort + Tal
3 lỗ
Shield
Yêu cầu level 21
+50% Enhanced Defense
Cold Resist +43%
Fire Resist +48%
Lightning Resist +48%
Poison Resist +48%
10% Damage Goes To Mana
Beast
Ber + Tir + Um + Mal + Lum
5 lỗ
Axes/Hammers/Scepters
Yêu cầu level 63
Level 9 Fanaticism Aura When Equipped
+40% Increased Attack Speed
+240-270% Enhanced Damage
20% Chance of Crushing Blow
25% Chance of Open Wounds
+3 To Werebear
+3 To Lycanthropy
Prevent Monster Heal
+25-40 To Strength
+10 To Energy
+2 To Mana After Each Kill
Level 13 Summon Grizzly (5 Charges)
Black
Thul + Io + Nef
3 lỗ
Clubs/Hammers/Maces
Yêu cầu level 35
+120% Enhanced Damage
40% Chance Of Crushing Blow
+200 To Attack Rating
Adds 3-14 Cold Damage – Cold Duration 3 Seconds
+10 To Vitality
15% Increased Attack Speed
Knockback
Magic Damage Reduced By 2
Level 4 Corpse Explosion (12 Charges)

Bone
Sol + Um + Um
3 lỗ
Áo giáp (Necromancer)
Yêu cầu level 47
15% Chance To Cast level 10 Bone Armor When Struck
15% Chance To Cast level 10 Bone Spear On Striking
+2 To Necromancer Skill Levels
+100-150 To Mana
All Resistances +30
Damage Reduced By 7
Bramble
Ral + Ohm + Sur + Eth
4 lỗ
Áo giáp
Yêu cầu level 61
Level 15-21 Thorns Aura When Equipped
+50% Faster Hit Recovery
+25-50% To Poison Skill Damage
+300 Defense
Increase Maximum Mana 5%
Regenerate Mana 15%
+5% To Maximum Cold Resist
Fire Resist +30%
Poison Resist +100%
+13 Life After Each Kill
Level 13 Spirit of Barbs (33 Charges)
Breath of the Dying
Vex + Hel + El + Eld + Zod + Eth
6 lỗ
Tất cả các loại vũ khí
Yêu cầu level 69
50% Chance To Cast Level 20 Poison Nova When You Kill An Enemy
Indestructible
+60% Increased Attack Speed
+350-400% Enhanced Damage
+200% Damage To Undead
-25% Target Defense
+50 To Attack Rating
+50 To Attack Rating Against Undead
7% Mana Stolen Per Hit
12-15% Life Stolen Per Hit
Prevent Monster Heal
+30 To All Attributes
+1 To Light Radius
Requirements -20%
Call to Arms
Amn + Ral + Mal + Ist + Ohm
5 lỗ
Tất cả các loại vũ khí
Yêu cầu level 57
+1 To All Skills
+40% Increased Attack Speed
+250-290% Enhanced Damage
Adds 5-30 Fire Damage
7% Life Stolen Per Hit
+2-6 To Battle Command
+1-6 To Battle Orders
+1-4 To Battle Cry
Prevent Monster Heal
Replenish Life +12
30% Better Chance of Getting Magic Items
Chains of Honor
Dol + Um + Ber + Ist
4 lỗ
Áo giáp
Yêu cầu level 63
+2 To All Skills
+200% Damage To Demons
+100% Damage To Undead
8% Life Stolen Per Hit
+70% Enhanced Defense
+20 To Strength
Replenish Life +7
All Resistances +65
Damage Reduced By 8%
25% Better Chance of Getting Magic Items
Chaos
Fal + Ohm + Um
3 lỗ 
Claws
Yêu cầu level 57
9% Chance To Cast Level 11 Frozen Orb On Striking
11% Chance To Cast Level 9 Charged Bolt On Striking
+35% Increased Attack Speed
+290-340% Enhanced Damage
Adds 216-471 Magic Damage
25% Chance of Open Wounds
+1 To Whirlwind
+10 To Strength
+15 Life After Each Demon Kill
Crescent Moon
Shael + Um + Tir
3 lỗ
Axes/Swords/Polearms
Yêu cầu level 47
10% Chance To Cast Level 17 Chain Lightning On Striking
7% Chance To Cast Level 13 Static Field On Striking
+20% Increased Attack Speed
+180-220% Enhanced Damage
Ignore Target’s Defense
-35% To Enemy Lightning Resistance
25% Chance of Open Wounds
+9-11 Magic Absorb
+2 To Mana After Each Kill
Level 18 Summon Spirit Wolf (30 Charges)
Delirium
Lem + Ist + Io
3 lỗ
Helms
Yêu cầu level 51
1% Chance To Cast Level 50 Delirium (morph) When Struck
6% Chance To Cast Level 14 Mind Blast When Struck
14% Chance To Cast Level 13 Terror When Struck
11% Chance To Cast Level 18 Confuse On Striking
+2 To All Skills
+261 Defense
+10 To Vitality
50% Extra Gold From Monsters
25% Better Chance of Getting Magic Items
Level 17 Attract (60 Charges)
Doom
Hel + Ohm + Um + Lo + Cham
5 lỗ
Axes/Hammers/Polearms
Yêu cầu level 67
5% Chance To Cast Level 18 Volcano On Striking
Level 12 Holy Freeze Aura When Equipped
+2 To All Skills
+45% Increased Attack Speed
+330-370% Enhanced Damage
-(40-60)% To Enemy Cold Resistance
20% Deadly Strike
25% Chance of Open Wounds
Prevent Monster Heal
Freezes Target +3
Requirements -20%
Duress
Shael + Um + Thul
3 lỗ
Áo giáp
Yêu cầu level47
+40% Faster Hit Recovery
+10-20% Enhanced Damage
Adds 37-133 Cold Damage 2 sec. Duration (Normal)
15% Chance of Crushing Blow
33% Chance of Open Wounds
+150-200% Enhanced Defense
-20% Slower Stamina Drain
Cold Resist +45%
Lightning Resist +15%
Fire Resist +15%
Poison Resist +15%
Enigma
Jah + Ith + Ber
3 lỗ
Áo giáp
Yêu cầu level 65
+2 To All Skills
+45% Faster Run/Walk
+1 To Teleport
+750-775 Defense
+ (0.75 Per Character Level) +0-74 To Strength (Based On Character Level)
Increase Maximum Life 5%
Damage Reduced By 8%
+14 Life After Each Kill
15% Damage Taken Goes To Mana
+ (1 Per Character Level) +1-99% Better Chance of Getting Magic Items (Based On Character Level)
Enlightenment
Pul + Ral + Sol
3 lỗ
Áo giáp (Sorceress)
Yêu cầu level 45
5% Chance To Cast Level 15 Blaze When Struck
5% Chance To Cast level 15 Fire Ball On Striking
+2 To Sorceress Skill Levels
+1 To Warmth
+30% Enhanced Defense
Fire Resist +30%
Damage Reduced By 7
Eternity
Amn + Ber + Ist + Sol + Sur
5 lỗ
Melee Weapons
Yêu cầu level 63
Indestructible
+260-310% Enhanced Damage
+9 To Minimum Damage
7% Life Stolen Per Hit
20% Chance of Crushing Blow
Hit Blinds Target
Slows Target By 33%
Regenerate Mana 16%
Replenish Life +16
Cannot Be Frozen
30% Better Chance Of Getting Magic Items
Level 8 Revive (88 Charges)
Exile
Vex + Ohm + Ist + Dol
4 lỗ
Paladin Shields
Yêu cầu level 57
15% Chance To Cast Level 5 Life Tap On Striking
Level 13-16 Defiance Aura When Equipped
+2 To Offensive Auras (Paladin Only)
+30% Faster Block Rate
Freezes Target
+220-260% Enhanced Defense
Replenish Life +7
+5% To Maximum Cold Resist
+5% To Maximum Fire Resist
25% Better Chance Of Getting Magic Items
Repairs 1 Durability in 4 Seconds
Famine
Fal + Ohm + Ort + Jah
4 lỗ
Axes/Hammers
Yêu cầu level 65
+30% Increased Attack Speed
+320-370% Enhanced Damage
Ignore Target’s Defense
Adds 180-200 Magic Damage
Adds 50-200 Fire Damage
Adds 51-250 Lightning Damage
Adds 50-200 Cold Damage
12% Life Stolen Per Hit
Prevent Monster Heal
+10 To Strength
Fury
Jah + Gul + Eth
3 lỗ
Melee Weapons
Yêu cầu level 65
+209% Enhanced Damage
40% Increased Attack Speed
Prevent Monster Heal
66% Chance Of Open Wounds
33% Deadly Strike
Ignore Target’s Defense
-25% Target Defense
20% Bonus To Attack Rating
6% Life Stolen Per Hit
+5 To Frenzy (Barbarian Only)
Gloom
Fal + Um + Pul
3 lỗ
Body Armor
Yêu cầu level47
15% Chance To Cast Level 3 Dim Vision When Struck
+10% Faster Hit Recovery
+200-260% Enhanced Defense
+10 To Strength
All Resistances +45
Half Freeze Duration
5% Damage Taken Goes To Mana
-3 To Light Radius
Hand of Justice
Sur + Cham + Amn + Lo
4 lỗ
Weapons
Yêu cầu level 67
100% Chance To Cast Level 36 Blaze When You Level-Up
100% Chance To Cast Level 48 Meteor When You Die
Level 16 Holy Fire Aura When Equipped
+33% Increased Attack Speed
+280-330% Enhanced Damage
Ignore Target’s Defense
7% Life Stolen Per Hit
-20% To Enemy Fire Resistance
20% Deadly Strike
Hit Blinds Target
Freezes Target +3
Heart of the Oak
Ko + Vex + Pul + Thul
4 lỗ
Staves/Maces
Yêu cầu level 55
+3 To All Skills
+40% Faster Cast Rate
+75% Damage To Demons
+100 To Attack Rating Against Demons
Adds 3-14 Cold Damage, 3 sec. Duration (Normal)
7% Mana Stolen Per Hit
+10 To Dexterity
Replenish Life +20
Increase Maximum Mana 15%
All Resistances +30-40
Level 4 Oak Sage (25 Charges)
Level 14 Raven (60 Charges)
Holy Thunder
Eth + Ral + Ort + Tal
4 lỗ
Scepters
Yêu cầu level 21
+60% Enhanced Damage
-25% Target Defense
Adds 5-30 Fire Damage
Adds 21-110 Lightning Damage
+75 Poison Damage Over 5 Seconds
+10 To Maximum Damage
Lightning Resistance +60%
+5 To Maximum Lightning Resistance
+3 To Holy Shock (Paladin Only)
Level 7 Chain Lightning (60 Charges)
Honor
Amn + El + Ith + Tir + Sol
5 lỗ
Melee Weapons
Yêu cầu level 27
+160% Enhanced Damage
+9 To Minimum Damage
+9 To Maximum Damage
25% Deadly Strike
+250 To Attack Rating
+1 to All Skills
7% Life Stolen Per Hit
Replenish Life +10
+10 To Strength
+1 To Light Radius
+2 To Mana After Each Kill
King’s Grace
Amn + Ral + Thul
3 lỗ
Swords/Scepters
Yêu cầu level 25
+100% Enhanced Damage
+100% Damage To Demons
+50% Damage To Undead
Adds 5-30 Fire Damage
Adds 3-14 Cold Damage – 3 Second Duration
+150 To Attack Rating
+100 To Attack Rating Against Demons
+100 To Attack Rating Against Undead
7% Life Stolen Per Hit
Kingslayer
Mal + Um + Gul + Fal
4 lỗ
Axes/Swords
Yêu cầu level 53
+30% Increased Attack Speed
+230-270% Enhanced Damage
-25% Target Defense
20% Bonus To Attack Rating
33% Chance of Crushing Blow
50% Chance of Open Wounds
+1 To Vengeance
Prevent Monster Heal
+10 To Strength
40% Extra Gold From Monsters
Leaf
Tir + Ral
2 lỗ
Staves
Yêu cầu level 19
Adds 5-30 Fire Damage
+3 To Fire Skills
+3 To Fire Bolt (Sorceress Only)
+3 To Inferno (Sorceress Only)
+3 To Warmth (Sorceress Only)
+2 To Mana After Each Kill
+ (2 Per Character Level) +2-198 To Defense (Based On Character Level)
Cold Resist +33%
Lionheart
Hel + Lum + Fal
3 lỗ
Body Armor
Yêu cầu level 41
+20% Enhanced Damage
Requirements -15%
+25 To Strength
+10 To Energy
+20 To Vitality
+15 To Dexterity
+50 To Life
All Resistances +30
Lore
Ort + Sol
2 lỗ
Helms
Yêu cầu level 27
+1 To All Skill Levels
+10 To Energy
+2 To Mana After Each Kill
Lightning Resist +30%
Damage Reduced By 7
+2 To Light Radius
Malice
Ith + El + Eth
3 lỗ
Melee Weapons
Yêu cầu level 15
+33% Enhanced Damage
+9 To Maximum Damage
100% Chance Of Open Wounds
-25% Target Defense
-100 To Monster Defense Per Hit
Prevent Monster Heal
+50 To Attack Rating
Drain Life -5
Melody
Shael + Ko + Nef
3 lỗ
Missile Weapons
Yêu cầu 39
+50% Enhanced Damage
+300% Damage To Undead
+3 To Bow and Crossbow Skills (Amazon Only)
+3 To Critical Strike (Amazon Only)
+3 To Dodge (Amazon Only)
+3 To Slow Missiles (Amazon Only)
20% Increased Attack Speed
+10 To Dexterity
Knockback
Memory
Lum + Io + Sol + Eth
4 lỗ
Staves
Yêu cầu level 37
+3 to Sorceress Skill Levels
33% Faster Cast Rate
Increase Maximum Mana 20%
+3 Energy Shield (Sorceress Only)
+2 Static Field (Sorceress Only)
+10 To Energy
+10 To Vitality
+9 To Minimum Damage
-25% Target Defense
Magic Damage Reduced By 7
+50% Enhanced Defense
Myth
Hel + Amn + Nef
3 lỗ
Body Armor (Barbarian)
Yêu cầu level Lv. 25
3% Chance To Cast Level 1 Howl When Struck
10% Chance To Cast Level 1 Taunt On Striking
+2 To Barbarian Skill Levels
+30 Defense Vs. Missile
Replenish Life +10
Attacker Takes Damage of 14
Requirements -15%
Nadir
Nef + Tir
2 lỗ
Helms
Yêu cầu level 13
+50% Enhanced Defense
+10 Defense
+30 Defense vs. Missile
Level 13 Cloak of Shadows (9 Charges)
+2 To Mana After Each Kill
+5 To Strength
-33% Extra Gold From Monsters
-3 To Light Radius
Passion
Dol + Ort + Eld + Lem
4 lỗ
Yêu cầu level 43
+25% Increased Attack Speed
+160-210% Enhanced Damage
50-80% Bonus To Attack Rating
+75% Damage To Undead
+50 To Attack Rating Against Undead
Adds 1-50 Lightning Damage
+1 To Berserk
+1 To Zeal
Hit Blinds Target +10
Hit Causes Monster To Flee 25%
75% Extra Gold From Monsters
Level 3 Heart of Wolverine (12 Charges)
Peace
Shael + Thul + Amn
3 lỗ
Body Armor (Amazon)
Yêu cầu level 29
4 % Chance To Cast Level 5 Slow Missiles When Struck
2% Chance To Cast level 15 Valkyrie On Striking
+2 To Amazon Skill Levels
+20% Faster Hit Recovery
+2 To Critical Strike
Cold Resist +30%
Attacker Takes Damage of 14
Prudence
Mal + Tir
2 lỗ
Body Armor
Yêu cầu level 49
+25% Faster Hit Recovery
+140-170% Enhanced Defense
All Resistances +25-35
Damage Reduced by 3
Magic Damage Reduced by 17
+2 To Mana After Each Kill
+1 To Light Radius
Repairs Durability 1 In 4 Seconds
Radiance
Nef + Sol + Ith
3 lỗ
Helms
Yêu cầu level 27
+75% Enhanced Defense
+30 Defense Vs. Missile
+10 To Energy
+10 To Vitality
15% Damage Goes To Mana
Magic Damage Reduced By 3
+33 To Mana
Damage Reduced By 7
+5 To Light Radius
Rain
Ort + Mal + Ith
3 lỗ
Body Armor (Druid)
Yêu cầu level 49
5% Chance To Cast Level 15 Cyclone Armor When Struck
5% Chance To Cast Level 15 Twister On Striking
+2 To Druid Skills
+100-150 To Mana
Lightning Resist +30%
Magic Damage Reduced By 7
15% Damage Taken Goes to Mana
Rhyme
Shael + Eth
2 lỗ
Shields
Yêu cầu level 29
20% Increased Chance of Blocking
40% Faster Block Rate
All Resistances +25
Regenerate Mana 15%
Cannot Be Frozen
50% Extra Gold From Monsters
25% Better Chance Of Getting Magic Items
Sanctuary
Ko + Ko + Mal
3 lỗ
Shields
Yêu cầu level 49
+20% Faster Hit Recovery
+20% Faster Block Rate
20% Increased Chance of Blocking
+130-160% Enhanced Defense
+250 Defense vs. Missile
+20 To Dexterity
All Resistances +50-70
Magic Damage Reduced By 7
Level 12 Slow Missiles (60 Charges)
Silence
Dol + Eld + Hel + Ist + Tir + Vex
6 lỗ
Weapons
Yêu cầu level 55
200% Enhanced Damage
+75% Damage To Undead
Requirements -20%
20% Increased Attack Speed
+50 To Attack Rating Against Undead
+2 To All Skills
All Resistances +75
20% Faster Hit Recovery
11% Mana Stolen Per Hit
Hit Causes Monster To Flee 25%
Hit Blinds Target +33
+2 To Mana After Each Kill
30% Better Chance Of Getting Magic Items

Smoke
Nef + Lum
2 lỗ
Body Armor
Yêu cầu level 37
+75% Enhanced Defense
+280 Defense Vs. Missile
All Resistances +50
20% Faster Hit Recovery
Level 6 Weaken (18 Charges)
+10 To Energy
-1 To Light Radius
Splendor
Eth + Lum
2 lỗ
Shields
Yêu cầu level 37
+1 To All Skills
+10% Faster Cast Rate
+20% Faster Block Rate
+60-100% Enhanced Defense
+10 To Energy
Regenerate Mana 15%
50% Extra Gold From Monsters
20% Better Chance of Getting Magic Items
+3 To Light Radius
Stealth
Tal + Eth
2 lỗ
Body Armor
Yêu cầu level 17
Magic Damage Reduced By 3
+6 To Dexterity
+15 To Maximum Stamina
Poison Resist +30%
Regenerate Mana 15%
25% Faster Run/Walk
25% Faster Cast Rate
25% Faster Hit Recovery
Steel
Tir + El
2 lỗ
Axes/Maces/Swords
Yêu cầu level 13
+ 20% Enhanced Damage
+3 To Minimum Damage
+3 To Maximum Damage
+50 To Attack Rating
50% Chance Of Open Wounds
25% Increased Attack Speed
+2 To Mana After Each Kill
+1 To Light Radius
Strength
Amn + Tir
2 lỗ
Melee Weapons
Yêu cầu level 25
35 % Enhanced Damage
25% Chance Of Crushing Blow
7% Life Stolen Per Hit
+2 To Mana After Each Kill
+20 To Strength
+10 To Vitality
Stone
Shael + Um + Pul + Lum
4 lỗ
Body Armor
Yêu cầu level 47
+ 60% Faster Hit Recovery
+250-290% Enhanced Defense (varies)
+300 Defense Vs. Missile
+16 To Strength
+16 To Vitality
+10 To Energy
All Resistances +15
Level 16 Molten Boulder (80 Charges)
Level 16 Clay Golem (16 Charges)

Treachery
Shael + Thul + Lem
3 lỗ
Body Armor
Yêu cầu level 43
5% Chance To Cast Level 15 Fade When Struck
25% Chance To Cast level 15 Venom On Striking
+2 To Assassin Skills
+45% Increased Attack Speed
+20% Faster Hit Recovery
Cold Resist +30%
50% Extra Gold From Monsters
Venom
Tal + Dol + Mal
3 lỗ
Weapons
Yêu cầu level 49
Hit Causes Monster To Flee 25%
Prevent Monster Heal
Ignore Target’s Defense
7% Mana Stolen Per Hit
Level 15 Poison Explosion (27 Charges)
Level 13 Poison Nova (11 Charges)
+273 Poison Damage Over 6 seconds
Wealth
Lem + Ko + Tir
3 lỗ
Body Armor
Yêu cầu level 43
300% Extra Gold From Monsters
100% Better Chance Of Getting Magic Items
+2 To Mana After Each Kill
+10 To Dexterity
White
Dol + Io
2 lỗ
Wand
Yêu cầu level 35
Hit Causes Monster To Flee 25%
+10 To Vitality
+3 To Poison And Bone Skills (Necromancer Only)
+3 To Bone Armor (Necromancer Only)
+2 To Bone Spear (Necromancer Only)
+4 To Skeleton Mastery (Necromancer Only)
Magic Damage Reduced By 4
20% Faster Cast Rate
+13 To Mana
Wind
Sur + El
2 lỗ
Melee Weapons
Yêu cầu level 61
10% Chance To Cast Level 9 Tornado On Striking
+20% Faster Run/Walk
+40% Increased Attack Speed
+15% Faster Hit Recovery
+120-160% Enhanced Damage
-50% Target Defense
+50 To Attack Rating
Hit Blinds Target
+1 To Light Radius
Level 13 Twister (127 Charges)
Zephyr
Ort + Eth
2 lỗ
Missile Weapons
Yêu cầu level 21
+33% Enhanced Damage
+66 To Attack Rating
Adds 1-50 Lightning Damage
-25% Target Defense
+25 Defense
25% Faster Run/Walk
25% Increased Attack Speed
7% Chance To Cast Level 1 Twister When Struck
Brand
Jah + Lo + Mal + Gul
4 lỗ
Missile Weapons
Yêu cầu level 65
+35% Chance To Cast Level 14 Amplify Damage When Struck
100% Chance To Cast Level 18 Bone Spear On Striking
+260-340% Enhanced Damage
Ignore Target’s Defense
20% Bonus to Attack Rating
+280-330% Damage To Demons
20% Deadly Strike
Prevent Monster Heal
Knockback
Fires Explosive Arrows or Bolts (15)
Death
Hel + El + Vex + Ort + Gul
5 lỗ
Axes/Swords
Yêu cầu level 55
100% Chance To Cast Level 44 Chain Lightning When You Die
25% Chance To Cast Level 18 Glacial Spike On Attack
Indestructible
+300-385% Enhanced Damage
20% Bonus To Attack Rating
+50 To Attack Rating
Adds 1-50 Lightning Damage
7% Mana Stolen Per Hit
50% Chance of Crushing Blow
+(0.5 per Character Level) 0.5-49.5% Deadly Strike(Based on Character Level)
+1 To Light Radius
Level 22 Blood Golem (15 Charges)
Requirements -20%
Destruction
Vex + Lo + Ber + Jah + Ko
5 lỗ
Polearms/Swords
Yêu cầu level 65
23% Chance To Cast Level 12 Volcano On Striking
5% Chance To Cast Level 23 Molten Boulder On Striking
100% Chance To Cast level 45 Meteor When You Die
15% Chance To Cast Level 22 Nova On Attack
+350% Enhanced Damage
Ignore Target’s Defense
Adds 100-180 Magic Damage
7% Mana Stolen Per Hit
20% Chance Of Crushing Blow
20% Deadly Strike
Prevent Monster Heal
+10 To Dexterity
Dragon
Sur + Lo + Sol
3 lỗ
Body Armor/ Shields
Yêu cầu level 61
20% Chance to Cast Level 18 Venom When Struck
12% Chance To Cast Level 15 Hydra On Striking
Level 14 Holy Fire Aura When Equipped
+360 Defense
+230 Defense Vs. Missile
+3-5 To All Attributes
+0.375-37.125 To Strength (Based on Character Level)
Increase Maximum Mana 5% (Armor Only)
+50 To Mana (Shields Only)
+5% To Maximum Lightning Resist
Damage Reduced by 7
Dream
Io + Jah + Pul
3 lỗ
Helms/ Shields
Yêu cầu level 65
10% Chance To Cast Level 15 Confuse When Struck
Level 15 Holy Shock Aura When Equipped
+20-30% Faster Hit Recovery
+30% Enhanced Defense
+150-220 Defense
+10 To Vitality
Increase Maximum Life 5% (Helms Only)
+50 To Life (Shields Only)
+0.625-61.875 To Mana (Based On Character Level)
All Resistances +5-20
12-25% Better Chance of Getting Magic Items
Edge
Tir + Tal + Amn
3 lỗ
Missile Weapons
Yêu cầu level 25
Level 15 Thorns Aura When Equipped
+35% Increased Attack Speed
+320-380% Damage To Demons
+280% Damage To Undead
+75 Poison Damage Over 5 Seconds
7% Life Stolen Per Hit
Prevent Monster Heal
+5-10 To All Attributes
+2 To Mana After Each Kill
Reduces All Vendor Prices 15%
Faith
Ohm + Jah + Lem + Eld
4 lỗ
Missile Weapons
Yêu cầu level 65
Level 12-15 Fanaticism Aura When Equipped
+1-2 To All Skills
+330% Enhanced Damage
Ignore Target’s Defense
300% Bonus To Attack Rating
+75% Damage To Undead
+50 To Attack Rating Against Undead
+120 Fire Damage
All Resistances +15
10% Reanimate As: Returned
75% Extra Gold From Monsters
Fortitude
El + Sol + Dol + Lo
4 lỗ
Weapons/Body Armor
Yêu cầu level 59
(Weapons)
20% Chance To Cast Level 15 Chilling Armor when Struck
+25% Faster Cast Rate
+300% Enhanced Damage
+9 To Minimum Damage
+50 To Attack Rating
20% Deadly Strike
Hit Causes Monster To Flee 25%
+200% Enhanced Defense
+X To Life (Based on Character Level)
All Resistances +25-30
12% Damage Taken Goes To Mana
+1 To Light Radius

(Body Armor)
20% Chance To Cast Level 15 Chilling Armor when Struck
+25% Faster Cast Rate
+300% Enhanced Damage
+200% Enhanced Defense
+15 Defense
+X To Life (Based on Character Level)
Replenish Life +7
+5% To Maximum Lightning Resist
All Resistances +25-30
Damage Reduced By 7
12% Damage Taken Goes To Mana
+1 To Light Radius
Grief
Eth + Tir + Lo + Mal + Ral
5 lỗ
Axes/Swords
Yêu cầu level 59
35% Chance To Cast Level 15 Venom On Striking
+30-40% Increased Attack Speed
Damage +340-400
Ignore Target’s Defense
-25% Target Defense
+(1.875 per character level) 1.875-185.625% Damage To Demons (Based on Character Level)
Adds 5-30 Fire Damage
-20-25% To Enemy Poison Resistance
20% Deadly Strike
Prevent Monster Heal
+2 To Mana After Each Kill
+10-15 Life After Each Kill
Harmony
Tir + Ith + Sol + Ko
4 lỗ
Missile Weapons
Yêu cầu level 39
Level 10 Vigor Aura When Equipped
+200-275% Enhanced Damage
+9 To Minimum Damage
+9 To Maximum Damage
Adds 55-160 Lightning Damage
Adds 55-160 Fire Damage
Adds 55-160 Cold Damage
+2-6 To Valkyrie
+10 To Dexterity
Regenerate Mana 20%
+2 To Mana After Each Kill
+2 To Light Radius
Level 20 Revive (25 Charges)
Ice
Amn + Shael + Jah + Lo
4 lỗ
Missile Weapons
Yêu cầu level 65
100% Chance To Cast Level 40 Blizzard When You Level-up
25% Chance To Cast Level 22 Frost Nova On Striking
Level 18 Holy Freeze Aura When Equipped
+20% Increased Attack Speed
+140-210% Enhanced Damage
Ignore Target’s Defense
+25-30% To Cold Skill Damage
-20% To Enemy Cold Resistance
7% Life Stolen Per Hit
20% Deadly Strike
3.125-309.375 Extra Gold From Monsters (Based on Character Level)
Infinity
Ber + Mal + Ber + Ist
4 lỗ
Polearms
Yêu cầu level 63
50 % Chance To Cast Level 20 Chain Lightning When You Kill An Enemy
Level 12 Conviction Aura When Equipped
+35% Faster Run/Walk
+255-325% Enhanced Damage
-(45-55)% To Enemy Lightning Resistance
40% Chance of Crushing Blow
Prevent Monster Heal
0.5-49.5 To Vitality (Based on Character Level)
30% Better Chance of Getting Magic Items
Level 21 Cyclone Armor (30 Charges)
Insight
Ral + Tir + Tal + Sol
4 lỗ
Polearms/Staves
Yêu cầu level 27
+ Level 12-17 Meditation Aura When Equipped
+35% Faster Cast Rate
+200-260% Enhanced Damage
+9 To Minimum Damage
180-250% Bonus to Attack Rating
Adds 5-30 Fire Damage
+75 Poison Damage Over 5 Seconds
+1-6 To Critical Strike
+5 To All Attributes
+2 To Mana After Each Kill
23% Better Chance of Getting Magic Items
Last Wish
Jah + Mal + Jah + Sur + Jah + Ber
6 lỗ
Axes/Hammers/Scepters
Yêu cầu level 65
6% Chance To Cast Level 11 Fade When Struck
10% Chance To Cast Level 18 Life Tap On Striking
20% Chance To Cast Level 20 Charged Bolt On Attack
Level 17 Might Aura When Equipped
+330-375% Enhanced Damage
Ignore Target’s Defense
60-70% Chance of Crushing Blow
Prevent Monster Heal
Hit Blinds Target
+(0.5 per character level) 0.5-49.5% Chance of Getting Magic Items (Based on Character Level)
Lawbringer
Amn + Lem + Ko
3 lỗ
Hammers/Scepters/Swords
Yêu cầu level 43
20% Chance To Cast Level 15 Decrepify On Striking
Level 16-18 Sanctuary Aura When Equipped
-50% Target Defense
Adds 150-210 Fire Damage
Adds 130-180 Cold Damage
7% Life Stolen Per Hit
Slain Monsters Rest In Peace
+200-250 Defense Vs. Missile
+10 To Dexterity
75% Extra Gold From Monsters
Oath
Shael + Pul + Mal + Lum
4 lỗ
Axes/Maces/Swords
Yêu cầu level 49
30% Chance To Cast Level 20 Bone Spirit On Striking
Indestructible
+50% Increased Attack Speed
+210-340% Enhanced Damage
+75% Damage To Demons
+100 To Attack Rating Against Demons
Prevent Monster Heal
+10 To Energy
+10-15 Magic Absorb
Level 16 Heart of Wolverine (20 Charges)
Level 17 Iron Golem (14 Charges)
Obedience
Hel + Ko + Thul + Eth + Fal
5 lỗ
Polearms
Yêu cầu level 41
30% Chance To Cast Level 21 Enchant When You Kill An Enemy
40% Faster Hit Recovery
+370% Enhanced Damage
-25% Target Defense
Adds 3-14 Cold Damage 3 Second Duration (Normal)
-25% To Enemy Fire Resistance
40% Chance of Crushing Blow
+200-300 Defense
+10 To Strength
+10 To Dexterity
All Resistances +20-30
Requirements -20%
Phoenix
Vex + Vex + Lo + Jah
4 lỗ
Weapons/Shields
Yêu cầu level 65
(Weapons)
100% Chance To Cast level 40 Blaze When You Level-up
40% Chance To Cast Level 22 Firestorm On Striking
Level 10-15 Redemption Aura When Equipped
+350-400% Enhanced Damage
Ignores Target’s Defense
14% Mana Stolen Per Hit
-28% To Enemy Fire Resistance
20% Deadly Strike
+350-400 Defense Vs. Missile
+15-21 Fire Absorb

(Shields)
100% Chance To Cast level 40 Blaze When You Level-up
40% Chance To Cast Level 22 Firestorm On Striking
Level 10-15 Redemption Aura When Equipped
+350-400 Defense Vs. Missile
+350-400% Enhanced Damage
-28% To Enemy Fire Resistance
+50 To Life
+5% To Maximum Lightning Resist
+10% To Maximum Fire Resist
+15-21 Fire Absorb
Pride
Cham + Sur + Io + Lo
4 lỗ
Polearms
Yêu cầu level 67
25% Chance To Cast Level 17 Fire Wall When Struck
Level 16-20 Concentration Aura When Equipped
260-300% Bonus To Attack Rating
+1-99% Damage To Demons (Based on Character Level)
Adds 50-280 Lightning Damage
20% Deadly Strike
Hit Blinds Target
Freezes Target +3
+10 To Vitality
Replenish Life +8
1.875-185.625% Extra Gold From Monsters (Based on Character Level)
Rift
Hel + Ko + Lem + Gul
4 lỗ
Polearms/Scepters
Yêu cầu level 53
20% Chance To Cast Level 16 Tornado On Striking
16% Chance To Cast Level 21 Frozen Orb On Attack
20% Bonus To Attack Rating
Adds 160-250 Magic Damage
Adds 60-180 Fire Damage
+5-10 To All Stats
+10 To Dexterity
38% Damage Taken Goes To Mana
75% Extra Gold From Monsters
Level 15 Iron Maiden (40 Charges)
Requirements -20%
Voice of Reason
Lem + Ko + El + Eld
4 lỗ
Swords/Maces
Yêu cầu level 43
15% Chance To Cast Level 13 Frozen Orb On Striking
18% Chance To Cast Level 20 Ice Blast On Striking
+50 To Attack Rating
+220-350% Damage To Demons
+355-375% Damage To Undead
+50 To Attack Rating Against Undead
Adds 100-220 Cold Damage
-24% To Enemy Cold Resistance
+10 To Dexterity
Cannot Be Frozen
75% Extra Gold From Monsters
+1 To Light Radius
Wrath
Pul + Lum + Ber + Mal
4 lỗ
Missile Weapons
Yêu cầu level 63
30% Chance To Cast Level 1 Decrepify On Striking
5% Chance To Cast Level 10 Life Tap On Striking
+375% Damage To Demons
+100 To Attack Rating Against Demons
+250-300% Damage To Undead
Adds 85-120 Magic Damage
Adds 41-240 Lightning Damage
20% Chance of Crushing Blow
Prevent Monster Heal
+10 To Energy
Cannot Be Frozen
Principle
Ral + Gul + Eld
3 lỗ
Body Armor (Paladin)
Yêu cầu level 53
100% Chance To Cast Level 5 Holy Bolt On Striking
+2 To Paladin Skill Levels
+50% Damage to Undead
+100-150 To Life
15% Slower Stamina Drain
+5% To Maximum Poison Resist
Fire Resist +30%
Spirit
Tal + Thul + Ort + Amn
4 lỗ
Swords/Shields
Yêu cầu level 25
(Weapons)
+2 To All Skills
+25-35% Faster Cast Rate
+55% Faster Hit Recovery
Adds 1-50 Lightning Damage
Adds 3-14 Cold Damage 3 Second Duration (Normal)
+75 Poison Damage Over 5 Seconds
7% Life Stolen Per Hit
+250 Defense Vs. Missile
+22 To Vitality
+89-112 To Mana
+3-8 Magic Absorb

(Shields)
+2 To All Skills
+25-35% Faster Cast Rate
+55% Faster Hit Recovery
+250 Defense Vs. Missile
+22 To Vitality
+89-112 To Mana
Cold Resist +35%
Lightning Resist +35%
Poison Resist +35%
+3-8 Magic Absorb
Attacker Takes Damage of 14
Bài quảng cáo