Các Runewords mới trong Diablo II: Resurrected

Diablo II: Resurrected bổ sung thêm 7 loại Runewords mới ở Ladder, đó là những loại nào?

Như đã biết, Diablo II: Resurrected là phiên bản làm lại đồ họa HD của Diablo II, đã được Blizzard phát hành vào năm 2021.

Ngoài việc giữ nguyên tất cả các Runewords tính đến bản Diablo 2 v1.14 LoD, Resurrected có sự bổ sung 7 Runewords mới dùng cho Ladder (chế độ chơi xếp hạng, reset nhân vật mỗi mùa).

Sau đây là cách ghép và chỉ số của các Runewords mới này, cập nhật đến phiên bản v2.4:

Wisdom

Pul+Ith+Eld
Yêu cầu level: 45

3 lỗ

Helms

+33% Piercing Attack
+15-25% Bonus to Attack Rating
4-8% Mana Stolen Per Hit
+30% Enhanced Defense
+10 Energy
15% Slower Stamina Drain
Cannot Be Frozen
+5 Mana After Each Kill
15% Damage Taken Goes to Mana

Flickering Flame

Nef+Pul+Vex
Yêu cầu level: 55

3 lỗ

Helms

Level 4-8 Resist Fire Aura When Equipped
+3 To Fire Skills
10-15% To Enemy Fire Resistance
+30% Enhanced Defense
+30 Defense vs. Missile
+50-75 To Mana
Half Freeze Duration
+5% To Maximum Fire Resist
Poison Length Reduced by 50%

Obsession

Zod+Ist+Lem+Lum+Io+Nef
Yêu cầu level: 69

6 lỗ

Staves

Indestructible
24% Chance to cast level 10 Weaken when struck
+4 To All Skills
+65% Faster Cast Rate
+60% Faster Hit Recovery
Knockback
+10 To Vitality
+10 To Energy
Increase Maximum Life 15-25%
Regenerate Mana 15-30%
All Resistances +60-70
75% Extra Gold from Monsters
30% Better Chance of Getting Magic Items

Mist

Cham+Shael+Gul+Thul+Ith
Yêu cầu level: 67

5 lỗ

Missile Weapons

Level 8-12 Concentration Aura When Equipped
+3 To All Skills
+20% Increased Attack Speed
+100% Piercing Attack
+325-375% Enhanced Damage
+9 To Maximum Damage
20% Bonus to Attack Rating
Adds 3-14 Cold Damage
Freezes Target +3
+24 to Vitality
All Resistances +40

Plague

Cham+Shael+Um
Yêu cầu level: 67

3 lỗ

Swords, Katars, Daggers

20% Chance To Cast Level 12 Lower Resist When Struck
25% Chance to Cast Level 15 Poison Nova On Striking
Level 13-17 Cleansing Aura When Equipped +1-2 To All Skills
+20% Increased Attack Speed
+220-320% Enhanced Damage
-23% To Enemy Poison Resistance
+0.3% (0-29.7) Deadly Strike (Based on Character Level)
+25% Chance of Open Wounds
Freezes Target +3

Pattern

Tal+Ort+Thul
Yêu cầu level: 23

3 lỗ

Katars

+30% Faster Block
+40-80% Enhanced Damage
10% Bonus to Attack Rating
Adds 17-62 Fire Damage
Adds 1-50 Lightning Damage
Adds 3-14 Cold Damage
+75 Poison Damage Over 5 Seconds
+6 Strength
+6 Dexterity
All Resistances +15

Unbending Will

Fal+Io+Ith+Eld+El+Hel
Yêu cầu level: 41

6 lỗ

Swords

18% Chance to Cast Level 18 Taunt On Striking
+3 to Combat Skills (Barbarian Only)
+20-30% Increased Attack Speed
+300-350% Enhanced Damage
+9 to Maximum Damage
+50 to Attack Rating
+75% Damage To Undead
+50 Attack Rating Against Undead
8-10% Life Stolen Per Hit
Prevent Monster Heal
+10 To Strength
+10 To Vitality
Damage Reduced by 8
+1 To Light Radius
Requirements -20%

Tìm hiểu về tất cả các loại Runewords tại đây.

Bài quảng cáo